Polityka prywatności

http://www.mediator-dom.pl

Właściciel oraz Administrator strony:
Anna Stojko,
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Stojko Biuro Nieruchomości „Mediator-Dom”z siedzibą w Zamościu, ul. Gminna lok. 38, 22-400 Zamość, NIP 9222282630, REGON 951201179, wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej jest właściciel strony.
 2. Strona internetowa działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Administrator strony zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników, korzystających z formularza kontaktowego - danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane poprzez formularz kontaktowy oraz w późniejszym celu zawierania umów dotyczących określonych, prezentowanych na stronie nieruchomości.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.
 7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do obsługi pytań dobrowolnie.
 8. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta, znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.
 9. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do określonych celów, ujętych poniżej:
  1. zawarcia i wykonania umowy
  2. obsługi procesu udzielania odpowiedzi na zapytania składane poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie
 10. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień
 11. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem strony wysyłając e-mail na adres:mediator-dom@wp.pl

Polityka cookies

 1. Strona internetowa wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Strona internetowa zbiera następujace pliki cookies:
  1. stałe;
  2. analityczne;
  3. zewnętrzne.
 5. Strona zbiera pliki cookies w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika
  2. optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkownika
  3. tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości
 6. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania
  2. czas wysłania odpowiedzi
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
  4. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik
  6. informacje o przeglądarce Użytkownika
  7. informacje o adresie IP
 7. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 8. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie do dostępu do danych.

Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności sklepu należy kierować na adres e-mail: mediator-dom@wp.pl lub poprzez numer telefonu: 84 638 02 92.
 3. Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw użytkownika przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony internetowej mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej polityki.
 5. Wszelkie materiały a w szczególności elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronie internetowej stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora lub podmiotów z nim współpracujących. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych i korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 6. W przypadku naruszenia o którym mowa w pkt 5 powyżej zostaną zastosowane odpowiednie kroki prawne, adekwatne do zastosowanego naruszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed ich wejścia w życie.
 8. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 2015 roku.